Privacystatement

Privacystatement PURE Praktijkmanager Huisartsen B.V.

PURE Praktijkmanager Huisartsen B.V. respecteert de privacy van haar contacten. De bescherming van de persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers, sollicitanten en bezoekers van onze website (www.praktijkmanagerhuisartsen.nl) is voor ons van essentieel belang. Onze werkwijze is conform de regelgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en bewaren ze veilig.

Binnen PURE Praktijkmanagement Huisartsen verwerken wij uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van praktijkmanagement en/of projectmanagement gerelateerde werkzaamheden, inclusief werving & selectie.

Op verschillende manieren krijgen wij de beschikking over uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, of door uw communicatie met PURE Praktijkmanager Huisartsen via onze website, e-mail, telefoon, sms, app, social media, of als u solliciteert op een door ons (namens een opdrachtgever) uitgezette vacature. In bepaalde gevallen krijgen we uw gegevens via derden, bijvoorbeeld van onze opdrachtgever in het kader van een opdracht. U heeft onze opdrachtgever daarvoor eerst uw toestemming gegeven.

Dit privacybeleid kan wijzigen. Het meest actuele privacy beleid vindt u op onze website www.praktijkmanagerhuisartsen.nl. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 24 april 2019.

Contact
Heeft u na het lezen van dit document vragen, neem dan gerust contact ons via .

Privacybeleid

 1. Algemeen
  In bepaalde gevallen is het voor onze dienstverlening noodzakelijk uw persoonsgegevens aan een externe verwerker te geven. Dit zijn uitsluitend verwerkers met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten die ‘AVG-proof’ is. Met hen hebben wij duidelijke afspraken over de beveiliging en omgang van uw persoonsgegevens gemaakt. Hierdoor zijn zorgvuldigheid en veiligheid die u van PURE Praktijkmanager Huisartsen mag verwachten, ook bij hen geborgd. In paragraaf 4 kunt hierover meer lezen.
  In alle andere gevallen zullen wij nooit uw persoonsgegevens aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen ook nooit persoonsgegevens (adresbestanden etc.) van derden kopen, of persoonsgegevens aan derden verkopen.
 2. Wat zijn persoonsgegevens?
  Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. In ons geval gaat het om persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en haar werknemers en sollicitanten.
  Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Bijvoorbeeld naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers,  postcodes met huisnummers, e-mailadres en IP-adressen zijn persoonsgegevens.
 3. Welke gegevens verwerken wij van u en waarvoor gebruiken wij die?
  3.1 Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier op onze website, via mail, telefoon, sms, app, social media of persoonlijk) en ons vraagt om informatie of vraagt om samen te werken (bijv. als leverancier of opdrachtnemer) verwerken wij informatie over u in ons digitale systeem. Deze informatie omvat:
  –     de contactgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e -mailadres, post- of bezoekadres en telefoonnummer.
  –     uw functietitel;
  –     uw organisatie met KvK-nummer en BTW nummer ;
  –     de inhoud van het bericht en de technische details ervan;
  –     eventuele andere relevante persoonsgegevens die u aan ons verstrekt,
  –     wij kunnen deze contactgegevens completeren met bepaalde relevante, publiek toegankelijke gegevens over u. We hanteren als bronnen: publiek toegankelijke databanken op internet zoals LinkedIn en bedrijfswebsites.
  Wanneer u met ons communiceert, nemen we uw gegevens op in onze database. In dit kader wijzen we u op uw rechten (paragraaf 7.)
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie te kunnen bieden en onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren.
  Na het laatste contact bewaren we de gegevens nog 5 jaar. Sommige gegevens bewaren wij in overeenstemming met bepaalde wettelijk verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen. Bijv. voor facturen en andere financiële zaken is dit 7 jaar.
  3.2 Wanneer u door PURE Praktijkmanager Huisartsen  uitgenodigd wordt in het kader van het uitvoering van een opdracht ontvangen wij uw gegevens van onze opdrachtgever (of van u zelf als u zelf de opdrachtgever bent). Wij gaan er in het eerste geval vanuit dat u onze opdrachtgever toestemming heeft gegeven uw gegevens aan ons te verstrekken.
  Bij de uitvoering van onze opdrachten zijn soms derde partijen verbonden. Met hen hebben wij in verwerkersovereenkomsten strikte afspraken gemaakt conform de AVG, waardoor uw privacy gewaarborgd is.
  Na de uitvoering van een opdracht zullen wij de resultaten (bijv. uitkomsten selectiegesprekken, coachgesprekken) alleen aan de opdrachtgever communiceren als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Zijn uw resultaten met uw permissie doorgezonden aan de opdrachtgever, dan is hij vanaf de ontvangst daarvan verantwoordelijk voor (bijvoorbeeld) verdere distributie, opslag etc.
  3.3 Wanneer u via onze website of op een andere manier solliciteert (naar een vacature) bij PURE Praktijkmanager Huisartsen of haar opdrachtgevers, vragen wij toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de NVP-sollicitatiecode. Om te kunnen bepalen of er sprake is van een goede match, verzamelen wij uw persoonsgegevens via uw cv. Deze gegevens omvatten
  –     de identiteitsinformatie die u ons geeft, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, werkgever en functie;
  –     opleidings- en loopbaangegevens;
  –     eventuele andere persoonsgegevens die u ons in uw cv verstrekt.Wij doen dit om een geschikte match te vinden tussen uw profiel en de eisen van de vacature. De bewaartermijn is 1 jaar. Hierbij wijzen wij u ook op uw rechten zoals vermeld in paragraaf 7.
 4. Met wie worden uw gegevens gedeeld?
  Om onze dienstverlening op goede wijze uit te kunnen voeren schakelen we soms derde partijen in. Deze partijen zijn:
  4.1 technische verwerkers waarop wij een beroep doen voor digitale ondersteuning zoals hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website en van applicaties
  4.2 derden die ons ondersteunen bij marketingcampagnes of bij het uitvoeren van (tevredenheids)onderzoeken
  4.3 derden die de financiële afhandeling van opdrachten ondersteunen
  4.4 onze opdrachtgevers op het gebied van praktijkmanagement en/of projectmanagement gerelateerde werkzaamheden, inclusief werving & selectie, coachingtrajecten. Wij verstrekken resultaten en andere gegevens van deelnemers uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming.
 5. Waar slaan wij uw gegevens op?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen Nederland en slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.
 6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
  Wij nemen veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Zo zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd worden tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, ongeoorloofde vrijgave, niet-gemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Alleen medewerkers of derde verwerkers die op de hoogte moeten zijn van uw persoonsgegevens, kunnen deze raadplegen. Zij zijn gebonden aan strenge regels van geheimhouding en vertrouwelijkheid.Alle digitale activiteiten waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, worden uitgevoerd door partijen met wie wij op de AVG gestoelde overeenkomsten hebben gesloten Zij werken dagelijks aan het beveiligen van hun en onze ICT-systemen. Regelmatig wordt die beveiliging getoetst door externe experts.
 7. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
  Als u gebruik wilt maken van een van de hieronder beschreven rechten, kunt u contact opnemen via de mail of telefoon 06-12536452
  7.1      U heeft recht op informatie
  U heeft recht op begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband heeft. In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen,  waarom en hoe wij daarmee omgaan.
  7.2      U kunt uw gegevens laten verbeteren (recht op rectificatie)
  U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit recht is niet absoluut, maar wordt begrensd door wat gezien het doel en de grondslag van verwerken redelijk is.
  7.3      U kunt uw gegevens inkijken (recht op inzage)
  Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. PURE Praktijkmanager Huisartsen zal u dan een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die van u worden bijgehouden.
  7.4      U kunt uw gegevens laten verwijderen (recht op vergetelheid)
  Als u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, bijv. zonder hiervoor een correct doel te hebben, of wanneer u uw toestemming heeft ingetrokken en er bestaat geen andere grondslag voor verwerking, dan kunt u vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
  7.5      U kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (recht op beperking)
  U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar (tijdelijk) niet gebruiken.
  7.6      U kunt vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij (recht op overdraagbaarheid of dataportabiliteit)
  U kunt ons vragen uw gegevens aan u zelf of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen in een ‘gestructureerde, gangbare, machine-leesbare vorm’.
  7.7      U kunt bezwaar maken tegen verwerking (Recht van bezwaar)
  Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten           verwijderen.
  U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens bijv. als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.
  7.8      U heeft het recht een klacht in te dienen
  Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan lossen wij  dat het liefst zelf met u op. Natuurlijk heeft u ook het recht u te wenden tot de   toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 8. Datalek
  Indien er sprake is van een datalek of een vermoeden hiervan, dan verzoeken wij u dit direct te melden door een e-mail te sturen aan of ons te bellen op 06-12536452.
 9. Cookies
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

  Gebruik van cookies

  Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de juiste werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Met behulp van een cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website het meest bezocht worden. Wij kunnen onze website daardoor optimaliseren en zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers.

  Google Analytics

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zgn. “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

  Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

  U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, moet u een kopie van het cookie in kwestie mee sturen. U kunt dit terug vinden in de instellingen van uw browser.

  In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

  Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies van en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.